Posted on Leave a comment

申论常用名言警句

 申论常用名言警句

 1、貌言华也,圣言实也,苦言药也,甘言疾也。明主者务闻其过,不务闻其善。

 2、但得官清吏不横,即是村中歌午时。

 3、构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民。

 4、谄谀在侧,善议阻塞,则国危矣。

 5、乃知国家事,成败固人心。

 6、但立直标,终无屈影。

 7、居安思危,思则有备,有备无患。

 8、为人臣者,以富乐民为功,以贫苦民为罪。

 9、政通人和,百废俱兴。

 10、欲影正者端其表,欲下廉者先己身。(https://90h.me/)

 11、者,民之表也。表正,则何物不正!

 12、正其本者万事理,劳于永者逸于使。

 13、计疑无定事,事疑无成功

 14、大臣法,小臣廉。

 15、君之所以明者,兼听也;君之所以暗者,偏信也。

 16、天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患

 17、大者不能,小者不为,是弃国捐身之道也。

 18、求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

 19、智者不为非其事,廉者不为非其有。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注